Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ
DOKÜMAN NO: HOB-KVKK-01-01

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 02.01.2020

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni PDF Dökümanı

Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, iş başvurusu yapan adaylarımız, çağrı merkezi hizmetini kullanan kişiler de dahil olmak üzere Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen tüm kişisel veri sahiplerini bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmelerini, veri sahibi başvuru formunu, ilgili politikalarımızı www.hobikozmetik.com adresinde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Anonim Şirket olarak kurulup, faaliyetine devam eden ve 2852 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı Cevizli mah.Tugay yolu cad.Ofisim İstanbul Plazaları A blok Kat:11 No:49-50-51, 34846 Maltepe / İstanbul adresinde mukim Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra Hobi Kozmetik diye de anılacaktır) ünvanlı Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla mobil uygulama veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, teknik destek hizmetleri, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketimizin müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c)İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar içerisinde ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, topluluk şirketlerine, yurt içinde ve yurt dışında kurulu teknoloji ve bulut platformlarına aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler elektronik ortamda her türlü başvuru ve bilgi formları, kağıt formlar, dijital ve fiziksel anketler, elektronik postalar, telefon görüşmeleri, web sitesi, sosyal mecralar, veri entegrasyonu, çağrı merkezi kaydı yoluyla ya da kamera ve fotoğraf çekimi vasıtası ile elde edilmektedir. Bu yollarla toplanan kişisel veriler, Kanuni gereksinimler, sözleşmelerin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve Şirketimizin ve müşterilerimizin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı, Cevizli mah.Tugay yolu cad.Ofisim İstanbul Plazaları A blok Kat:11 No:49-50-51, 34846 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirketimize yazılı olarak bizzat elden, KEP yoluyla veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,

Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

6 01